Projecten voor Kennisnet

 

Van 2009 t/m 2013 was de Kennismaatschap één van de preferred suppliers voor Stichting Kennisnet. In deze periode heeft de Kennismaatschap een aantal projecten voor Kennisnet uitgevoerd. Enkele projecten zijn hieronder beschreven.

Onderzoek stuurinformatie PO (2013)

In 2013 heeft Kennisnet onderzoek laten doen naar (digitale) stuurinformatie in het PO. Doel daarvan was om helder te krijgen met welke indicatoren een school in het PO zicht houdt op de kwaliteit en opbrengsten van de school, vanuit het perspectief van de schoolleider. Bij het onderzoek zijn schoolleiders en bestuurders betrokken geweest. De Kennismaatschap heeft samen met O21 op basis van de bevindingen een sturingsmodel ontwikkeld en een lijst opgeleverd met de belangrijkste indicatoren.  Tevens is binnen dit project een digitale scan ontwikkeld waarmee scholen hun eigen situatie in beeld kunnen brengen. Zie voor meer informatie en de resultaten de speciale pagina die Kennisnet aan dit project wijdt: Sturen op opbrengsten in het po. Hier vindt u ook een publicatie.

Projectleiding Regeling Pas Toe en Leg uit (2013)

Het doel van deze regeling was om inzicht te krijgen in de stand van zaken omtrent het gebruik van ict in het onderwijs in alle sectoren. Docenten legden op film vast hoe zij ict inzetten in hun les, met welk doel en welke verwachtingen. Onderzoekers zullen op basis van de video-opnamen over het gebruik van ict in de praktijk en de beschikbare theorie uitspraken doen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de (verwachte) opbrengsten van ict-gebruik in het onderwijs. De Kennismaatschap leverde een projectleider voor deze regeling. De resultaten zullen naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2014 door Kennisnet gepubliceerd worden.

Projectleiding Innovatieregeling PABO (2012)

De Kennismaatschap leverde een projectleider voor deze regeling, die als doelstelling had de innovatiekracht van PABO’s te  versterken door het inzetten van innovatieve ict-toepassingen en technologie als middel voor toekomstgericht(er) onderwijs. Er waren 9 PABO’s geselecteerd voor deze regeling die aansloot bij het project Het Leren van de Toekomst dat Kennisnet samen met PABO Iselinge uitvoerde.

Projectbegeleiding Regeling Mediawijsheid (2010-2011)

Het ministerie van OCW stelde in 2010 ruim 6 ton beschikbaar om te besteden aan nieuwe projecten die een essentiële bijdrage zouden kunnen leveren aan het bevorderen van mediawijsheid. Hiervoor werd een stimuleringsregeling vanuit het Mediawijsheid Expertisecentrum Mediawijzer.net gestart waarbinnen zes projecten werden uitgevoerd. De Kennismaatschap leverde de projectbegeleider voor deze regeling. De projectbegeleider heeft het selectieproces begeleid, de projectleiders van de zes geselecteerde projecten ondersteund bij maken van een projectplan en daarna  projecten begeleid vanuit Mediawijzer.net en Stichting Kennisnet.
De Kennismaatschap is tevens partner van de netwerkorganisatie Mediawijzer.net.

Programmamanagement en coaching onderzoeksregelingen  EXPO, EXMO en EXSO (2009-2011)

Dit Kennisnet onderzoeksprogramma betrof 25 scholen voor PO (EXPO), 20 MBO instellingen (EXMO) en 5 scholen voor speciaal onderwijs (EXSO). Door praktijkgericht onderzoek kregen de scholen en instellingen bewijs of de gebruikte ict-toepassing in de gekozen setting werkt of niet. De Kennismaatschap leverde een programmamanager voor deze regeling die  o.a. de regeling heeft opgezet en begeleid, de kennisdeling via bijeenkomsten heeft georganiseerd en verantwoordelijk was voor de publicatie van de resultaten en de eindconferentie. Daarnaast leverde de Kennismaatschap twee projectcoaches die ieder een aantal scholen hebben begeleid bij het opstellen van een projectplan met begroting en het delen van kennis met andere scholen.